Adatvédelmi tájékoztató

Foci-info.hu - forrás: foci-info.hu Forrás: foci-info.hu - Foci-info.hu.

1. Általános Rendelkezések
1.1 A focibiro.hu, profispori.hu, baranyafoci.hu, foci-info.hu (a továbbiakban együttesen: Weboldal) weboldal üzemeltetője az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján a Weboldal online felületein zajló adatkezelés rendjére az alábbi Adatvédelmi Szabályzatot alkotja.
1.2 Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a Weboldal által a személyes adatok gépi feldolgozása során vezetett nyilvántartások működésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, továbbá meghatározza azokat az információkat, adatokat, amelyeket a Weboldal online felületein való használat során elkérhet a Felhasználótól, illetve azokat milyen célokra használhatja fel.


2. Értelmező rendelkezések
- Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
- Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
- Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
- Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
- Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
- Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
- Felhasználó: az a természetes személy, aki regisztrál, és ennek keretében megadja az regisztrációs eljárás során adatait.

3. A Weboldal által kezelt személyes adatok köre
3.1 A Weboldalhoz bárki - személyes adatai megadása nélkül - hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.
3.2 A Weboldal üzemeltetői személyes adatokat a honlapon történő regisztráció során gyűjt, valamint a labdarúgókra, sportszakemberekre vonatkozóan gyűjt még adatot.
3.3 Az adatkezelés során a Weboldal az alábbi adatokat kezeli: Felhasználó által a regisztrációkor megadott: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, felhasználónév, jelszó. Sportszakemberek, játékosok esetén: név, születési idő, nemzetiség, súly, magasság – pozíció, a sportszakmai adatok (pályáralépések, eltiltások, büntetések, stb.)

4. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja
4.1 Az adatkezelésre a Weboldal Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
4.2 Az adatkezelés célja a Weboldal online felületein keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, valamint a Felhasználók azonosítása, ezen belül az internetes tartalomszolgáltatás nyújtása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a 4. pontban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.
4.3 Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
4.4 Azok a személyes adatok, amelyeknek a kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll) további külön hozzájárulás nélkül, valamint a hozzájárulás visszavonását követően is kezelhetők.
4.5 Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
4.6 Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. A Weboldal által alkalmazott adatvédelmi irányelvek
5.1 A Weboldal tiszteletben tartja az általa üzemeltetett online felületek látogatóinak, Felhasználóinak a jogszabályban meghatározott jogait.
5.2 A Weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Weboldal az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. A Weboldal a Felhasználók meghatározott személyes adatait kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott módon és célokra használja.
5.3 A Weboldal, mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az Infotv. rendelkezéseinek, valamint a vonatkozó jogszabályoknak és jelen Szabályzatban meghatározottaknak megfelelően kezeli, és azokat a jelen Szabályzatban meghatározott adatkezelőkön kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
5.4 A Weboldal bizonyos esetekben – így különösen hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Weboldal érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.
5.5 A Weboldal mindent megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználók adatainak kezelése és feldolgozása a hatályos jogszabályokban meghatározott védelemben részesüljenek, amely érdekében a Weboldal biztonsági rendszert működtet.

6. Az adatkezelés időtartama
6.1 A Weboldal a Felhasználó által megadott személyes adatok addig az időpontig kezeli, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - ki nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 15 munkanap.
6.2 Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.
6.3 Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációját nem törli, a Felhasználó személyes adatait addig kezelheti a Weboldal, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 15 munkanapon belül kerül sor.

7. Adattovábbítás
7.1 A Weboldal jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Az ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Weboldal nem tehető felelőssé.

8. Labdarúgókra, sportszakemberekre vonatkozó adatok kezelése
8.1 Weboldal a Magyarországon szervezett labdarúgó bajnokságokon és a magyar labdarúgó válogatott mérkőzésein pályára lépő játékosok, játékvezetők, edzők (a továbbiakban: érintettek) személyes sportszakmai adatok és a hozzájuk kapcsolódó statisztikákat kezeli.
. 8.2 A Weboldal fontos céljaként kiemelt figyelmet fordít a labdarúgással kapcsolatos egyedülálló statisztikai adatok közzétételére is. A statisztikai adatok közzététele esetén azonban elengedhetetlen, hogy az érintettek bizonyos személyes adatait is kezelje.
8.3 Tekintve, hogy az adatok nyilvánosságra hozatalához minden egyes érintett külön hozzájárulásának beszerzése aránytalan nehézséggel, valamint költséggel járna az Weboldal üzemeltetői számára, ellenben az adatok kezelése az érintettek jogos érdekeit is érinti, az adatok kezelésének jogalapjaként az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (1) bekezdését azonosította. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján az adatok kezelésére akkor van lehetőség az érintett hozzájárulása hiányában is, ha annak beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.


NAIH adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-139131/2018


A részletes szabályzat letölthető a tájékoztató végén

Kapcsolódó dokumentum:

- A dokumentum PDF forumátumban tölthető le.
 

Hozzászólások